Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА „IKEA on the go: Сподели ни гледка отвисоко“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „IKEA on the go: Сподели ни гледка отвисоко“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „IKEA on the go: Сподели ни гледка отвисоко“  (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.ikea.bg  за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.  

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 21 юли 2023 година, 00:00ч. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.ikea.bg . Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Играта предоставя възможност за получаването на 3 бр. одеяло за пикник FJALLMOTT. Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила. Организаторът си запазва правото да променя наградата и да предостави различна от посочената с равностойно качество, в случай на липса на наличност.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142. (наричан по-долу за краткост „Агенцията“).

2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда в периода от 21.07.2023 г., 00:00,  до 30.07.2023 г., 23:59, включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.2. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. Има валиден Instagram акаунт. С участието си и качването на Instagram story съгласно предвидените условия, участникът се съгласява story-то му да бъде споделено и публикувано от Организатора на интернет страницата на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/, да бъде видянo от други участници в играта и където ще остане достъпенo за неограничен период от време.

4.2.2. До 30.07.2023 г. , 23:59, да качи в своя Instagram акаунт стори със снимка или видео, които да отговарят на условието в Играта – да показват гледка отвисоко, заедно с това да отбележи @ikeabulgaria и да добави хаштаг #IKEAonthego.

4.2.3. Instagram акаунтът трябва да бъде публичен и да няма ограничения за видимост

4.2.4. С факта на качване стори със снимка или видео, които да отговарят на условието в Играта, всеки участник в играта декларира, че прави това с изричното съгласие на всички лица, които са заснети в този материал и в изходния материал за създаването му. Също така, участникът декларира, че когато заснетите лица са на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, съгласие за публикуване на снимките, респ. за използване на изходния материал, включително и за публикуването им на страницата на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/, е дадено от техните родителите, респ. от техните попечители/настойници. Когато родител, респ. попечител/ настойник на заснетото лице е участникът, който качва стори, с което участва в Играта, той заявява съгласието си снимката или видеото на лицето на възраст под 14 години или с ограничена или отнета дееспособност, да бъде публикувана им на страницата на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/.

4.3. С участието в Играта по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

4.4. По всяко време от съществуването на страницата Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/, независимо дали докато трае играта или след това, всеки участник има право да поиска публикувано от него Instagram story, да бъде премахнатo от страницата Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на Фейсбук страницата Facebook https://www.facebook.com/ikeabulgaria/ и в тридневен срок от постъпването му, съответният материал следва да бъде премахнат.

4.5. Публикуван на Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ материал може да бъде премахнат и по искане на трето лице, което претендира, че е автор на материала и че не е дало съгласието си за публикуването му, или че е заснето в материала и не е съгласно той да бъде публикуван или че съответният материал го засяга, тъй като е в нарушение на правилата на т.6.1 по-долу. Искането, заедно с доказателствата в негова подкрепа, се изпращат от третото лице на имейл адрес cs.ecommerce@ikea.bg и в тридневен срок от постъпването му, модератор на страницата преценява дали съответният материал да бъде премахнат. Участникът в играта не може да оспорва премахването на публикувания от него материал от Instagram страницата  https://www.instagram.com/ikeabulgaria/, ако то е направено от модератора в резултат на постъпило искане от страна на трето лице по реда на предходните изречения, нито да претендира обезщетение за вреди, настъпили от такова премахване на материала/ите.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА  

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта https://www.instagram.com/ и отговаря на изискванията за участие в Играта. 5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.2. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт с 1 (една) публикация.

5.3. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram. Участието в играта не е свързано с покупка на стока или услуга от „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065 или от друго лице.

5.4. С публикуване на Instagram story със снимка или видео по смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.  

5.5. Всички награди от Играта ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

5.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Instagram акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

5.9. Тримата печеливши ще бъдат определен съгласно т.5.6 , от лице, определено от страна на Организатора, което с помощта на програма ще определи печелившите.

5.10. Участниците, спечелили награда от Играта, се обявява в коментар под поста, комуникиращ Играта, с името си, което използва във Instagram акаунта си, до 04.08.2023 г., до 18:00.

РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ INSTAGRAM STORY-ТАТА

6.1. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие story-та, които не отговарят на условията на Играта или съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: - е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; - е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; - е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице; - съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; - пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; - проповядва агресивна или недемократична идеология; - нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; - се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; - нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; - противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

6.2. Instagram story-та, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в Играта участници, чиито Instagram story-та противоречат на настоящите правила. Организаторът и Агенцията не носят каквато и да отговорност по отношение на претенции на трети страни във връзка с нарушени права на интелектуална собственост. С публикуването на Instagram story участникът се съгласява и предоставя правото на Организатора да публикува Instagram story-то в Instagram страницата - https://www.instagram.com/ikeabulgaria/

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Участниците, определени за печеливш в Играта, следва в срок от 10 дни да изпратят лично съобщение на официалната страница на ИКЕА България в Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакт, за да потвърдят своята награда.  

7.2. В случай, че в срока по т. 7.1. избраните за победители участници не изпратят лично съобщение, счита се, че участниците се отказват от наградата си и Организаторът има право на тяхно място да определи нов участник, който да получи съответната награда.

7.3. Печелившите следва да получат наградата си по начин, определен от Организатора в срок от 30 (тридесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

7.4. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

7.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, друга предметна награда или стока, точки по карта IKEA Family, както и срещу услуги.

7.6. Наградата следва да бъде изпратена на адрес на територията на Република България.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България в Instagram - https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ със съдържание „Не желая да участвам в Играта „IKEA on the go“.

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет страницата  в Instagram - https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.ikea.bg.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет страницата в Instagram - https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

 9.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

9.4. Всеки участник носи отговорност в случай, че направена от него декларация по т.4.2.4 от настоящите правила, е невярна. В такъв случай, участникът носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за последиците от неверността на тези декларации, включително за използването на снимките, които не е имал право да използва. Също така, участникът дължи на Организатора пълно обезщетение за всички имуществени санкции и/или обезщетения, които той се изисква да заплати на административен орган или на което и да е друго лице, в резултат на неверността на декларациите на участника, включително за използването на личните данни, относно които са дадени неверните декларации, направени от участника, както и обезщетение за всички разноски, претърпени от Организатора в хода на съответните административни, съдебни и изпълнителни производства, включително разноските за адвокатска защита.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.ikea.bg.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

 10.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.6. Настоящите правила влизат в сила на 21 юли 2023година, 0:00ч. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата интернет страницата www.ikea.bg. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

  1. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Информираме Ви относно следното: Личните данни, събрани във връзка с провеждането на Промоционалната кампания ще бъдат използвани единствено за осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, включително за предаване на спечелените награди и в съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.

11.1. Кой е администраторът на данни и как да се свържем с него? Настоящото уведомление за обработката на данните е предназначено да Ви информира за обработването на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка в съответствие с ОРЗД и Закона за защита на личните данни.

11.2. Администратори на лични данни Хаус Маркет България ЕАД (наричано за кратко „ИКЕА“ или „Организатор”), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление: ул. „Околовръстен път“ №216, гр. София 1756, е администратор на личните Ви данни. ИКЕА организира Промоционалната кампания съвместно със „Смартс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Цар Симеон 42 Б, (наричано за кратко „Агенцията”), което също е администратор на данни. Агенцията ще обработва лични данни на малка част от лицата, както е обяснено в т. 3.1. от настоящия раздел. За въпроси или искания относно обработването на данни, моля, свържете се със служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу или пишете на някой от горепосочените пощенски адреси на ИКЕА и/или Агенцията.

11.3. Длъжностно лице за защита на личните данни Можете да се свържете със служителя по защита на данните на ИКЕА по всяко време, като използвате следните данни за връзка: Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 216, гр. София 1756, България, Електронна поща: dpo@ikea.bg. 2. Цел - целта на обработването на личните данни на участниците в Промоционалната кампания е осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, включително предоставяне на спечелените награди. В някои случаи, целта на обработването е спазването на законово задължение или защита на наш легитимен интерес или пък друга цел, за която сте дали своето съгласие /както е описано в т. 3.2. от настоящия раздел/.

 11.4. Информация за събираните лични данни и основанията за тяхното събиране и обработване

11.5. Правни основания за обработването на личните данни.За целите провеждането на Промоционалната кампания (включително предоставянето на наградите), личните данни на участниците се обработват въз основа на дадено доброволно съгласие на участника.

РАЗДЕЛ 12. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.