Използваме „бисквитки“ - те Ви позволяват да извлечете най-много от нашия сайт.
Добре дошли в ИКЕА

FAMILY_GDPR

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА IKEA FAMILY

Програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY е създадена от Хаус Маркет България ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление Софися, ул. Околовръстен път 216 и е насочена към пълнолетни клиенти на магазините на Хаус Маркет България ЕАД. В рамките на програмата се извършва регистрация и анализ на покупките, които те правят за себе си или за семействата си. Целта на програмата за лоялни клиенти IKEA FAMILY е да възнаграждава лоялността на клиентите на Хаус Маркет България ЕАД, които избират магазините на компанията за закупуване на обзавеждане за себе си или за семействата си, както и да анализира покупателното поведение на клиентите (избор на продуктови категории, посещения, избор на типове продукти, реакция на общи и специализирани оферти и др.), за да може да се извършва по-качествено управление на клиентите и подобли предлагането на продукти и услуги, които съответстват на нуждите им.
Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между Хаус Маркет България ЕАД и потребителите във връзка с програмата за лоялни клиенти на Хаус Маркет България ЕАД „IKEA FAMILY” (“Програмата”), издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси. Въпросите, свързани с обработването на лични данни са уредени в чл.5 от настоящите Общи условия.

С регистрацията в Програмата Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.

1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА - УПОТРЕБА

1.1. Участник в Програмата може да бъде физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, притежава телефонен номер към български мобилен оператор и е навършило 18 години.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на Хаус Маркет България ЕАД.

1.3. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник има право само на една карта.

1.4. Клиентска карта може да се получи в магазинната мрежа на Хаус Маркет България ЕАД или в Център за поръчки.

1.5. Картата трябва да бъде активирана в срок от три месеца след първата картова трансакция (покупка с използване на карта IKEA FAMILY). След изтичане на тримесечния период, ако картата все още не е активирана, тя ще бъде анулирана и сумата от всички събрани точки ще бъде изтрита. Активирането, което изисква предоставяне на лични данни, може да се извърши на терминали в магазин на Хаус Маркет България ЕАД или Център за поръчка и на интернет адрес www.IKEA.bg/family.

По време на процеса на активиране на картата през интернет или на терминалите в магазина желаещите да участват следва да въведат свой мобилен номер (към български мобилен оператор), на който ще получат уникален код, с който регистрацията може да бъде завършена. При некоректно попълнен, непълен, грешен номер или номер, който е зает с предишна регистрация, Хаус Маркет България ЕАД си запазва правото да анулира IKEA FAMILY картата и всички привилегии по нея, в това число натрупаните точки.

1.6. Регистриране в Програмата може да се извърши онлайн на уебсайта www.IKEA.bg/family. При следващо посещение в магазин/център за поръчки участникът следва да вземе своята карта пластика от сътрудник и да я активира на терминал IKEA FAMILY.

1.7. Регистриране в Програмата може да се извърши чрез Онлайн магазин на Хаус Маркет България ЕАД. При завършване на първата поръчка участникът ще получи номер на E-карта, който може да ползва само за онлайн пазаруване. При следващо посещение в магазин/ център за поръчки участникът трябва да вземе своята карта пластика от сътрудник и да я активира на терминал IKEA FAMILY. След активирането новата карта пластика ще бъде валидна както за онлайн така и за пазаруване в магазин.

1.8. Издаването на клиентска карта е безплатно.

1.9. При регистрацията в Програмата участниците предоставят доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Задължителни за попълване и участие в Програмата са данните в полетата означени със звездичка (*).

1.10. Участниците в Програмата имат право да използват картите си в магазинната мрежа на Хаус Маркет България ЕАД в България.

1.11. Клиентската карта не е кредитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции. Участниците могат да се възползват от всички привилегии на Програмата, като за целта задължително представят активирана карта пластика при покупка на стоки на касите в магазинната мрежа на Хаус Маркет България ЕАД в България или в онлайн магазина на компанията.

2. НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ, ОБМЕНЯНЕ

2.1. Участниците в Програмата получават 5 точки за всеки 1 (един) лев, реално заплатен за продукти в търговските обекти на Хаус Маркет България ЕАД - Магазин, Ресторант, Бистро и Магазин за шведска храна, Онлайн магазин, Център за поръчки. Точките могат да се обменят за получаване на отстъпка от цената при покупка на продукти от магазина на Хаус Маркет България ЕАД, Магазин за шведска храна на Хаус Маркет България ЕАД, както и на продукти, налични в Център за поръчки към момента на закупуване, по смисъла на следващата т. 2.2. Когато участник е направил покупка на продукти и тяхната цена не е кръгло число (например 10,39 лева), за целите на получаване на точки сумата се закръглява нагоре. Не се получават точки по Програмата при заплащане на услуги, както и при закупуване на продукти посредством издавани от Хаус Маркет България ЕАД промоционални ваучери, ваучери за отстъпка или ваучери, издадени при замяна и/или връщане на продукти и всякакви други ваучери; не се получават точки при заплащане на стоки с Ваучер за подарък на Хаус Маркет България ЕАД.

2.2. Отстъпките, които могат да се получават срещу точки, са посочени на интернет сайта www.IKEA.bg/family или в магазина на Хаус Маркет България ЕАД. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки с пари.

2.3. Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на Хаус Маркет България ЕАД за връщане на закупени стоки) дадена закупена стока, чрез която е получил точки по Програмата, начислените точки при покупката се анулират.

2.4. За да може да получи отстъпка от цената при покупка на продукт/и участникът следва да закупи продукт/и на стойност по-висока от стойността на желаната отстъпка (напр. за получаване на отстъпка от 20 лева закупуваните продукти следва да са на стойност по-голяма от 20 лева). Отстъпката не може да се комбинира с каквито и да е ваучери и не може да се използва за услуги, продукти от Ресторант на Хаус Маркет България ЕАД, Бистро на Хаус Маркет България ЕАД и не се прилага при поръчки на стоки в Център за поръчки на Хаус Маркет България ЕАД. Отстъпката не се предоставя автоматично, а по изрично поискване на участника и при задължително представяне на активирана пластика карта IKEA FAMILY.

2.5. Ако участник върне (при условията на закона, съответната предоставена гаранция и/или при условията на Хаус Маркет България ЕАД за връщане на закупени стоки) даден продукт, закупен чрез отстъпка по Програмата, и ако/когато следва да му се възстанови цената на продукта, Хаус Маркет България ЕАД възстановява на участника само реално заплатената от него сума за съответния продукт и съответния пропорционален брой точки, съответстващи на отстъпката получена за върнатия продукт.

2.5.1. Когато участник е използвал отстъпка по Програмата при покупка на повече от един продукт на една транзакция (с един фискален бон/фактура) отстъпката се разпределя пропорционално върху цената на всички закупени стоки спрямо общата им цена (напр. ако цената на един от продуктите представлява 20% от общата цена на всички продукти, то за този продукт се получава 20% от общата стойност на отстъпката).

2.6. При всяка обмяна на точки за отстъпка съответният брой точки се изважда от общия брой налични точки на участника.

2.7. Хаус Маркет България ЕАД има право да променя стойността и броя на отстъпките, които участват в Програмата. Валидният и актуален списък с отстъпки е винаги само този публикуван на интернет адреса www.IKEA.bg/family.

2.8. Продуктите, участващи в специални оферти на Програмата важат до изчерпване на количествата.

2.9. Натрупването на точки, обменянето на точки (съответно, получаването на отстъпка срещу точки), както и получаване на специални оферти, се извършва само след като участникът представи активирана карта пластика на касите в магазин на Хаус Маркет България ЕАД или Център за поръчки, в момента на покупката. При пазаруване онлайн участникът следва да въведе номера на активирана карта пластика IKEA FAMILY.

2.10. Клиентската карта и Програмата са валидни само за магазините на Хаус Маркет България ЕАД в България.

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ

3.1. "Хаус Маркет България” ЕАД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в Програмата и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на Програмата.

3.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който Програмата е валидна. "Хаус Маркет България” ЕАД има право да определя срока на Програмата по свое усмотрение.

3.3.1. "Хаус Маркет България” ЕАД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентските карти, в т.ч. системата за калкулация на точки, вида и броя на отстъпките, които участват в Програмата. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адреса www.IKEA.bg/family и/или в магазините на Хаус Маркет България ЕАД.

3.3.2. "Хаус Маркет България” ЕАД има право по всяко време едностранно да прекрати Програмата. В този случай "Хаус Маркет България” ЕАД следва да информира участниците в Програмата посредством писмена нотификация.

3.4. "Хаус Маркет България” ЕАД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на Програмата или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Програмата е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на "Хаус Маркет България” ЕАД да участват в Програмата и/или да закупуват продукти от магазините на "Хаус Маркет България” ЕАД.

3.5. Ако натрупаните точки след активиране на картата не бъдат обменени в срок от 24 месеца от трансакцията, "Хаус Маркет България” ЕАД има право да анулира тези точки без предизвестие. След изтичането на този период точките няма да могат да бъдат използвани. За удобство на участниците в Програмата, Хаус Маркет България” ЕАД ще ги информира регулярно за натрупаните точки, както и за срока на валидност на точките на посочения в регистрацията имейл адрес. Ако участник не е посочил имейл адрес, то той следва да бъде информиран посредством писмено съобщение (sms) на посочения мобилен номер. Три месеца преди изтичането на валидността на точките, участникът следва да бъде информиран за това чрез съобщение на посочения мобилен номер.
Ако картата не бъде ползвана в продължение на четири (4) години от последната трансакция с последната, то "Хаус Маркет България” ЕАД има право да я деактивира. За удобство на участниците в Програмата, Хаус Маркет България” ЕАД ще ги информира за това три (3) месеца преди датата на деактивиране на картата на посочения в регистрацията имейл адрес. Ако участник не е посочил имейл адрес, то той следва да бъде информиран посредством писмено съобщение (sms) на посочения мобилен номер.


4. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Клиентската карта може да бъде безплатно заменена в случай на загуба, кражба или погиване във всеки магазин на "Хаус Маркет България” ЕАД. Събраните точки автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта само след като участникът в Програмата сам активира новата карта на терминал IKEA FAMILY или онлайн на адрес www.IKEA.bg/family.

4.2. Участниците следва незабавно да уведомят "Хаус Маркет България” ЕАД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта, за да може картата да бъде блокирана за използване. "Хаус Маркет България” ЕАД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба. Ако клиентската карта е повредена или износена, събраните точки автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта само след като участникът в Програмата сам активира новата карта на терминал IKEA FAMILY в магазин на "Хаус Маркет България” ЕАД. В случай на загубена или открадната карта, ако възникне злоупотреба с натрупаните точки преди уведомлението за това събитие, то същите няма да бъдат възстановени.

4.3. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези публикувани на интернет адреса www.IKEA.bg/family. "Хаус Маркет България” ЕАД не носи отговорност, ако към определен момент има разминаваме между условия посочени на други информационни носители и тези на интернет адреса www.IKEA.bg/family.


5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни
Хаус Маркет България ЕАД е Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 ал.7 от Общия регламент за защита на личните данни 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и свободното движение на такива данни, и отмяна на Директива 95/46/ОЕ (Общ регламент относно защитата на данните), наричана за краткост оттук нататък „ОРЗЛД“, относно личните данни на членовете на програма IKEA FAMILY и физически лица, които са заявили желанието си да станат членове на програма IKEA FAMILY (наричани за краткост оттук нататък „субекти на данни“.
5.2. Правни основания, цели на обработка и видове лични данни, подлежащи на обработка.
За обработката на вашите данни, според описанието по-горе, ние се базираме на следните правни основания:
• „Изпълнение на договор“: за да се постигне целта на този договор и на карта IKEA FAMILY, а именно възнаграждаване на членовете с точки и ползи от техните покупки, както и анализиране на клиентското поведение, е необходима обработка на лични данни, предоставени от участниците при регистрация в програмата, както и отчитане на транзакциите им. Целта на обработката на данни е участниците да трупат точки, които да се обменят под формата на отстъпки при покупка, направена от тях в магазинната мрежа на Хаус Маркет България ЕАД, а също и изпращане на информационни съобщения, свързани единствено с направените трансакции и получени точки (баланс по картата и напомняне за изтичане на срока на тяхната валидност). Участниците са надлежно информирани, че предоставянето на задължителните лични данни, описани по-долу, при регистрация в програма IKEA FAMILY и подробностите по транзакциите, свързани с използването на картата им, са необходими и представляват задължително условие по договора, а именно, че при непредоставяне на тези лични данни изпълнението на този договор и неговите цели няма да бъде възможно, т.е. няма да осигури привилегиите на програмата на нейните участници.
Данните обработвани от Хаус Маркет България ЕАД за изпълнение на договора за участие в програма IKEA FAMILY са следните:
a) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
Обръщение
Име
Фамилно име
Град
Пощенски код
Област/Административен район
Мобилен телефонен номер
Предпочитан магазин
Брой деца

б) НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ:
Дата на раждане
Година на раждане на децата (ако има такива)
Електронна поща

в) ДАННИ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ЧЛЕНСКАТА КАРТА:
Информация относно точките в картата
Информация относно направени поръчки/покупки

• “Правни интереси”:
- Обработката на личните данни е необходима за подобряване на услугите на Хаус Маркет България ЕАД (обработка на статистика и неподлежащи на идентификация данни), за установяване на опити за измама или злоупотреба с членска карта, както и за защита на правните интереси на Хаус Маркет България ЕАД.
След деактивиране на членска карта за програма IKEA FAMILY, някои необходими лични данни, свързани с осъществени операции между съответния участник и Хаус Маркет България ЕАД, както и предоставената информация, съгласие и оттеглянето на съгласие за обработка на данни, ще се съхраняват като информация за доказателство за законосъобразна обработка на данни от страна на Хаус Маркет България ЕАД и гаранция при правови искове на страните.
• “Съгласие”:
- Участниците в програма IKEA FAMILY са поканени да дадат съгласието си за следните цели на обработка: изпращане на търговски информационни съобщения, изпращане на промоционални съобщения и анализ на данни само чрез автоматизирано обработване (профилиране). Хаус Маркет България ЕАД редовно ще информира участниците в програмата чрез телефон, пощенска услуга, електронна поща, мобилни съобщения (sms), или други подходящи средства, ако участникът е заявил съгласие да получава съответните търговски информационни и/или промоционални съобщения. Комуникацията ще се осъществява във връзка с продукти/услуги и промоции на Хаус Маркет България ЕАД , нейни партньорски компании и трети страни и може да включва информация за техните продукти/услуги и/или специални предложения, конкурси и други промоции. За да може Хаус Маркет България ЕАД да изпраща търговски информационни и/или промоционални съобщения, е необходимо предварително съгласие от страна участниците за обработка на личните им данни, което се дава чрез отбелязване на квадратчето за съответното съгласие. Целта на обработката на тези данни е осигуряване на услуги за членовете след продажбите, изпращане на търговски промоционални съобщения от Хаус Маркет България ЕАД и/или трети страни, осигуряване на специални предложения, отстъпки, нови продукти, новини и брошури на Хаус Маркет България ЕАД.
- Хаус Маркет България ЕАД също така информира участниците, че освен основната обработка на лични данни за изпълнение на договора, ще се осъществява и допълнителна обработка за проучване на клиентското поведение с цел подобряване на услугите, предоставяни на участниците. В контекста на тази обработка Хаус Маркет България ЕАД ще може да осигури на участниците подходящи допълнителни привилегии по програмата, да регистрира техните нужди, да предприема необходимите действия за предлагане на подходящи продукти и услуги с цел подобряване на управлението на клиентите и подобряване предлагането на продуктите. За да може участниците да получават специални предложения и информация възоснова на направените покупки във физическите и електронни магазини на Хаус Маркет България ЕАД, те трябва да са предоставили своето съгласие за анализа на данни основан само на автоматизирана обработка (профилиране). Целта на тази специфична обработка е оптимизиране на процеса на пазаруване, индивидуално стимулиране на участниците, предоставяне на информация за продукти и услуги, разработени специално за нуждите на клиентите на Хаус Маркет България ЕАД, изпращане на специални предложения и информация, които пряко ги засягат, както и покани за участие, обвързани с награди или не, в проучвания относно подредбата на магазини на Хаус Маркет България ЕАД, оценка на пазарни тенденции, продукти и услуги възоснова на направени покупки. За този анализ, направен от Хаус Маркет България ЕАД само чрез автоматизирана обработка с цел съставяне на профил на участниците, те трябва да дадат предварително своето съгласие като отметнат съответното квадратче. За целите упоменати в този параграф Хаус Маркет България ЕАД ще обработва следните данни:
a) Закупени продукти
b) Честота на посещения
c) Демографски данни
d) Отклик на комуникационни канали
e) Брой години на членство в програмата
f) Избор на начин на покупка
g) Парична стойност на покупките
h) Брой трансакции

Участниците в програмата имат право да променят предпочитаните начини на комуникация с тях относно информация и промоции от личния си профил на www.IKEA.bg/family от меню "Управление на лични данни".
Информираме ви, че по никакъв начин не сте задължени да предоставяте данни за обработка възоснова на вашето съгласие.
Във всеки случай, при който правното основание за обработка е съгласието на субекта на данни, той/тя лесно и просто може да оттегли съгласието си по всяко време:
a) Онлайн чрез личния си профил на www.IKEA.bg/family от меню „Управление на лични данни";
b) чрез изпращане на писмо до Хаус Маркет България ЕАД на адрес „Околовръстен път“ 216, София, България, (На вниманието на DPO-ИКЕА);
c) чрез изпращане на имейл на: dpo@ikea.bg.

Оттеглянето на съгласие от субект на данни в програмата не променя законността на обработката на данните възоснова на съгласието дадено преди това.

• “В изпълнение на правни задължения на Хаус Маркет България ЕАД“: Субектите на данни се информират, че личните им данни могат да бъдат обработени от Хаус Маркет България ЕАД в случай на изпълнение на правни задължения като например предоставяне на съответни изискани данни от данъчни власти по време на одит или в отговор на искания от надзорни или съдебни органи.
Хаус Маркет България ЕАД гарантира, че личните данни на субектите на данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Общи условия без предварително уведомление и, в случай на необходимост, съгласие.

5.3. Друга важна информация

a) Получатели на данни: Получатели на необходимите данни за целите на гореспоменатата обработка и като част от отговорността на всеки получател, съответно са:
i. Съответните отговорни служители на Хаус Маркет България ЕАД
ii. Данъчните власти при случай на одит, когато това се изисква от закона.
iii. Други власти – в случаите, описани от закона.
iv. Компанията с корпоративно име „КИВОС – СЪЗДАВАМЕ ЛОЯЛНОСТ В КЛИЕНТИТЕ“ АЕ (QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY S.A.), която предоставя услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и обработва данните на участниците в качеството си на обработващ лични данни от името на Хаус Маркет България ЕАД съгласно насоките и указанннията на Хаус Маркет България ЕАД или друга компания, която в бъдеще може да предоставя на Хаус Маркет България ЕАД същите услуги вместо горепосочената компания или в сътрудничество с нея.
v. Външни партньори, които предлагат обслужване по телефона и анализ на данни, които получават информацията, необходима за изпълнение на техните задължения при спазване на строги правила и процедури. Тези компании използват предоставените данни изключително в съответствие с указанията на Хаус Маркет България ЕАД.
vi. Доставчици на интернет услуги и куриери
б) Права на субектите на данни: Субектите на данни могат да упражнят по всяко време реламентираните си от ОРЗЛД и националното законодателство права, а именно:
i. право на достъп до данните обработвани от Хаус Маркет България ЕАД;
ii. право на ограничаване на обработката;
iii. право на корекции или заличаване на някои или всички (право да бъдат „забравени“) лични данни;
iv. право на възражение, т.е. на противопоставяне срещу обработката на лични данни;
v. право на преносимост на данните
vi. право на подаване на жалба в надзорна комисия.

Субектите на данни могат да упражнят гореописаните права по следните начини:
• в магазина на Хаус Маркет България ЕАД на адрес ул.„Околовръстен път“ 216, София, България;
• чрез изпращане на молба на следния електронен адрес : ikeafamily@ikea.bg;
• чрез изпращане на молба на следния електронен адрес : dpo@ikea.bg;
• чрез изпращане на писмо до Хаус Маркет България ЕАД на следния адрес: ул.„Околовръстен път“ 216, София, България (На вниманието на DPO - ИКЕА ) .
Относно правото на достъп, корекция и/или актуализация на личните данни, съхранявани в личния профил на участниците на www.IKEA.bg/family (ако те са създали такъв), Хаус Маркет България ЕАД им дава възможност да преглеждат, коригират и/или допълват данни в личния си профил на www.IKEA.bg/family в меню „Управление на лични данни“ или на терминалите IKEA FAMILY в магазина или центровете за поръчка на Хаус Маркет България ЕАД.

Някои разяснения:
Право на преносимост на лични данни: Субектът на данни има право да получи личните данни, които е предоставил на Хаус Маркет България ЕАД, в структуриран, общовалиден и читаем на различни устройства формат и има право да изпрати тези данни на друг администратор на лични данни без пречки от страна на Хаус Маркет България ЕАД, когато:
- обработката е базирана на правното основание „Съгласие“ или на правното основание „Изпълнение на договор“; и
- обработката се осъществява чрез автоматизирани средства.

Право на възражение: Субектът на данни има право да възрази, възоснова на събития, свързани с негова/нейна специфична ситуация, по всяко време срещу обработката на личните му/й данни, което се базира на законовото основание „Правни интереси“, включително профилиране на базата на това законно основание. Хаус Маркет България ЕАД ще спре обработката на тези лични данни, освен ако няма задължаващи правни основания за обработка, които обезсилват интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за компанията – например внасяне или защита на правен иск. В случаите, в които лични данни се обработват за преки маркетингови цели, субектите на данни имат право да възразят по всяко време срещу обработката на личните им данни, включително срещу профилиране с цел директен маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработка за директни маркетингови цели, личните му/й данни няма да бъдат повече обработвани за такива цели. Когато личните данни се обработват за статистически цели, субектът на данни възоснова на събития, свързани с негова/нейна специфична ситуация, има право да възрази срещу обработката на личните му/й данни, освен ако тя не е необходима за изпълнението на задача от обществен интерес.

Право на подаване на оплакване: Ако не сте удовлетворени от начин, по който събираме и използваме вашите данни, имате право да подадете оплакване в Комисията за защита на личните данни – надзорният орган в Република България, определен от Закона за защита на личните данни, както следва: адрес: София 1592, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495. Център за информация и контакти – тел. 02 / 91-53-518. Електронен адрес: kzld@cpdp.bg. Уеб страница: www.cpdp.bg.

Ако смятате, че надзорните органи в друга държава-членка на Европейския съюз е компетентна да разгледа вашата жалба, можете по всяко време да ги сезирате.

в) Съхраняване на лични данни: данните на участниците ще се съхраняват от Хаус Маркет България ЕАД до 30 дни след деактивиране на картата от Хаус Маркет България ЕАД по желание на участника или на други основания. Относно всяка обработка на лични данни, извършена със съгласието на субекта на данни, същите ще бъдат съхранявани докато той не оттегли съгласието си за съответната цел. Когато субект на данни е внесъл възражение срещу обработката на личните му/й данни според условията описани по-горе, Хаус Маркет България ЕАД ще спре обработването на тези лични данни. Независимо от определените по-горе периоди за съхранение, някои необходими лични данни, свързани с отношенията с Хаус Маркет България ЕАД, както и предоставянето на информация, съгласието на субект на данни за обработка на лични данни, оттеглянето на това съгласие и/или възражение от субект на данни ще бъдат запазени като информция, за да послужи като доказателство за законността на обработката, извършена от Хаус Маркет България ЕАД и за защита при правови искове на страните.

г) Специална категория данни: участниците в програмата са информирани, че Хаус Маркет България ЕАД не събира и не изисква разкриването на чувствителни лични данни (специална категория данни) за целите на карта за лоялни клиенти IKEA FAMILY.
д) Актуализиране на лични данни:
• Когато участници в програма IKEA FAMILY променят номера на мобилния си телефон, те трябва да уведомят Хаус Маркет България ЕАД чрез личния си профил на www.IKEA.bg/family с код за потвърждение или в магазина на Хаус Маркет България ЕАД на адрес: ул. „Околовръстен път“ 216, София, България.

Настоящите Общи условия са обновени последно на 25 май 2018 г.


GENERAL TERMS OF THE IKEA FAMILY PROGRAM

The IKEA FAMILY loyalty program has been created by House Market Bulgaria EAD, UIC 200204065, with registered address at 216, Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as ‘House Market Bulgaria EAD’), it is aimed at adult customers of “House Market Bulgaria” EAD and it refers to the registration and analysis of the purchases they make for themselves or their families. The objective of the IKEA FAMILY loyalty program is the reward of the “House Market Bulgaria” AD customers who choose the “House Market Bulgaria” EAD to purchase furniture for themselves or their families and the analysis of the customers’ purchase trend (product categories they choose, traffic, types of products the customers choose, response to the general and specialized offers etc.) in order to improve the clientele management and offer products and services that better match its customer base.

The present General terms (“General Terms”) govern the relations between “House Market Bulgaria” EAD and the consumers in regard to the program for loyal clients of “House Market Bulgaria” EAD – „IKEA FAMILY” (“Program”), the issuing of a customer card, exercising the rights over it and other related issues. Matters with regard to the processing of personal data related to the registration for and participation in the Program are settled in section 5 ‘Personal data’ of the present General terms.
With the registration in the Program you confirm that you have read, understood and agree to the General terms.

1. ISSUING OF CUSTOMER CARD - USAGE

1.1. Any individual who has a permanent address in the Republic of Bulgaria, a Bulgarian mobile telephone number and is at least 18 years old can be a participant in the Program.

1.2. Every customer card is and remains property of “House Market Bulgaria” EAD.

1.3. The customer card is strictly personal and the assignment to other parties is forbidden. Each participant can have only one card.

1.4. The customer card can be obtained at HOUSEMARKET Bulgaria EAD stores or Pick up Points.

1.5. The IKEA FAMILY card must be activated within three months, after the first card transaction (purchase using the IKEA FAMILY card). After the three-month period, if the card is still not activated, it will be canceled and the sum of all collected points will be deleted. The card activation, which requires members’ personal data entry, must be completed at IKEA FAMILY terminals in the store, at Pick up Point or at the following internet address www.IKEA.bg/family;


During the process of card activation online or at the store terminals the persons who wish to participate shall enter their mobile number (to a Bulgarian mobile provider) –that mobile number shall receive a unique code with which the registration can be completed. If the number is incorrect, incomplete, wrong or used for previous registration, "House Market Bulgaria" EAD shall have the right to invalidate the IKEA FAMILY card and the privileges it provides, including all accumulated points.

1.6. Registration online can be done at ikea.bg/family. Upon visiting the store the member shall obtain plastic IKEA FAMILY card and activate it.

1.7. Registration can be done also through HOUSEMARKET Bulgaria EAD online store. After the completion of the first online order the member will get E-CARD number valid for online shopping only. Upon visiting the store the member shall take plastic IKEA FAMILY card and activate it. After the activation the new activated plastic card shall be valid for both for online and in-store shopping.

1.8. Customer cards are issued free of charge.

1.9. Upon registration in the Program the participants voluntarily give out personal data as required by the registration form. Mandatory for filling in and participation in the Program are the details in the fields marked with asterisk (*).

1.10. The participants in the Program have the right to use their cards in the company store network of “House Market Bulgaria” EAD in Bulgaria.

1.11. The customer card is not a credit card and financial transactions cannot be performed with it. The participant can enjoy the privileges of the Program as for the purpose they shall present their activated plastic card upon payment at the cash desks of the HOUSEMARKET Bulgaria EAD Store network in Bulgaria or HOUSEMARKET Bulgaria EAD online store.

2. COLLECTION OF POINTS, REDEMPTION

2.1. The participant in the Program gains 5 points for every one lev (BGN 1) - paid effectively for products at the HOUSEMARKET Bulgaria EAD store, HOUSEMARKET Bulgaria EAD Restaurant, HOUSEMARKET Bulgaria EAD Bistro and HOUSEMARKET Bulgaria EAD Swedish Food Market, HOUSEMARKET Bulgaria EAD Online store, HOUSEMARKET Bulgaria EAD Pick up point. The points can be redeemed for discount of the price upon purchasing of products from the HOUSEMARKET Bulgaria EAD store, HOUSEMARKET Bulgaria EAD Swedish Food Market, as well as from HOUSEMARKET Bulgaria EAD Pick up point for products, available for immediate takeaway, under the meaning of the following 2.2. When the participant has made a purchase and the price of the products is not a round number (e.g. BGN 10,39), for the purpose of receiving points the amount shall be rounded up. No points shall be gained under the Program when purchasing services, as well as when purchasing products with promotional vouchers issued by “House Market Bulgaria” EAD, discount vouchers or vouchers issued upon exchange and/or return of products and any other vouchers. No points are gained when an HOUSEMARKET Bulgaria EAD Gift Card is used as a means of payment.

2.2. The discounts that could be obtained against points are described at the internet address www.IKEA.bg/family or in the HOUSEMARKET Bulgaria EAD store. The participants do not have the right to exchange partially or fully the points collected for money.

2.3. In case а participant returns (under the law, the respective guarantee and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) a particular product, for which he has gained points under the Program, the points gained by the purchase shall be invalidated.

2.4. In order to be able to receive discount of the price upon purchase of product/s the participant should purchase product/s with value higher than the value of the desired discount (e.g. for receiving of BGN 20 discount the products being purchased should be of value greater than BGN 20). The discount cannot be combined with any vouchers and cannot be used for services, for purchase of goods from HOUSEMARKET Bulgaria EAD Restaurant, HOUSEMARKET Bulgaria EAD Bistro, and cannot be applied in case of order of goods at HOUSEMARKET Bulgaria EAD Pick up Point Varna. The discount is not automatically granted, but upon explicit request by the participant and presenting the activated plastic IKEA FAMILY card is required.

2.5. In case а participant returns (and/or under the conditions of “House Market Bulgaria” EAD for returning of purchased products) particular product, purchased through discount under the Program, and if/when the price of the product should be reimbursed “House Market Bulgaria” EAD reimburses to the participant only the effectively paid amount for the respective product and the respective proportional number of points corresponding to the discount received for the returned product.

2.5.1. When a participant has used the discount under the Program upon purchase of more than one product in one transaction (with one receipt/invoice) the discount is proportionally allocated over the price of all purchased products in comparison to their total value (e.g. if the price of one of the products represents 20% of the total products’ price then for this product is received 20% of the total value of the discount).

2.6. Every time a participant redeems points for discount, an equal number of points are removed from his balance of available points.

2.7. “House Market Bulgaria” EAD has the right to change the discounts that participate in the Program in terms of value and type. The valid and up-to-date list of discounts is the one available at the internet address www.IKEA.bg/family.

2.8. The products that participate in the special offers of the Program are valid while stocks last.

2.9. The collection of points, the redemption of points (respectively the receiving of discount against points), as well as benefits from special offers shall be performed after the participant presents the activated IKEA FAMILY plastic card at the cash-desk at HOUSEMARKET Bulgaria EAD store upon payment. Upon online shopping the number of activated IKEA FAMILY plastic card is required.

2.10. The customer card and the Program are valid only in the stores of “House Market Bulgaria” EAD in Bulgaria.

3. TERMINATION

3.1. "House Market Bulgaria" EAD reserves the right to unilaterally terminate at any time, without notice, the present contract with a participant in the Program and/or to forbid any use of the card in case of breaching/non-observing of the terms of the Program.

3.2. The customer card grants the respective privileges to the participants only during the period of time the Program is valid for. "House Market Bulgaria" EAD reserves the right to define this period at its sole discretion.


3.3.1. "House Market Bulgaria" EAD has the right to unilaterally amend any term of the General Terms, including the calculation of points and the amount of shopping rewards. Any such amendment shall be communicated to the participants with every appropriate means to the contact details stated in this application or by posting any amendment in the company stores or on at the website www.IKEA.bg/family.

3.3.2. "House Market Bulgaria" EAD reserves the right or terminate the privileges program of "House Market Bulgaria" EAD. In any case, there will be a written notification to the Member of the privileges program.

3.4. If for any reason "House Market Bulgaria" EAD shall amend a part or all of the terms of the Program or terminate the Program, the participant does not reserve the right for any claims towards the company since he admits by the present that this is a privilege program granted at the company’s sole discretion and by no means obliges the clients of "House Market Bulgaria" EAD to participate in the IKEA FAMILY program and/or to purchase products from the stores of "House Market Bulgaria" EAD.

3.5. If the points collected, after activating the card, are not redeemed within 24 months since the last transcation, "House Market Bulgaria" EAD reserves the right to nullify the points collected without any notice. After the expiration of this term the points shall not be usable. For the convenience of the card contract and transactions with members, House Market Bulgaria EAD will communicate to the members at regular intervals their accumulated points as well as their expiration date by email to the email address indicated in their registration . If they have not indicated an email address, they will receive a text message (sms) on the mobile number indicated. Three months before the expiry of points members will be informed for this via a message on their mobile phone number, which they declared as phone communication.


If the card is not used for a period exceeding four years (4) from the last transaction that was made by using the IKEA FAMILY card, the card will be deactivated. For the convenience of the card contract and transactions with members, House Market Bulgaria EAD will contact members three (3) months before the date of deactivation of the card by email to the email address indicated in their request. If they have not indicated an email address, they will receive a text message (sms) on the mobile number indicated.


4. GENERAL PROVISIONS

4.1. The card can be replaced free of charge in case of loss, theft or destruction at any store of the "House Market Bulgaria" EAD network. The points collected shall be automatically transferred to the newly issued customer card only if the member activates the new card at IKEA FAMILY terminal or online at www.IKEA.bg/family.

4.2. The participants should immediately inform "House Market Bulgaria" EAD in case of loss or theft of the customer card in order for the card to be locked. "House Market Bulgaria" EAD is not liable in case of untimely notification of loss or theft. Should the activated plastic card, completed with the member's personal information, be worn or damaged, the points collected until reporting the respective event shall be transferred to a new member's card that will be received and activated in HOUSEMARKET Bulgaria EAD stores. If the card is stolen or lost, you should immediately report it. Any points that have been misused until reporting a lost card shall not be replaced.

4.3. The valid and up-to-date General Terms are always only those published on the internet address www.IKEA.bg/family. "House Market Bulgaria" EAD is not liable in case at any given time there are discrepancies between the conditions pointed in other informational carriers and the ones on the internet address www.IKEA.bg/family.

5. PERSONAL DATA

5.1. Controller of personal data
House Market Bulgaria EAD is the controller of personal data under the meaning of Art. 4, item 7 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as ‘GDPR’, with regard to personal data of members in the Program and natural persons who have made a request to be members in the Program (hereinafter referred to as ‘data subjects’).
5.2. Legal basis, purposes of processing and types of personal data processed

For the processing of your data as described above, we rely on the following legal basis:
• “Performance of contract”: In order to achieve the objective of this contract and the IKEA FAMILY card, meaning to reward members with points and benefits from their purchases and analyze the purchasing trends of the customers, it is necessary to process the personal data provided by members upon registration to the program and record their transactions. The purpose of processing of data is the collection of reward points by members, which can be redeemed in the form of discounts on purchases made by members in the store network of House Market Bulgaria EAD and sending information messages relating only to their card transactions and reward points (points balance of members and reminder of expiry of points). Members are advised that the provision of mandatory personal data described below when registering for the IKEA FAMILY program and the transaction details associated with the use of their card are necessary and constitute a contractual obligation under the contract, as in the case of non-provision of these personal data the performance of this contract and the fulfillment of its objectives will not be possible, i.e. to provide the privileges of the program to members.

For performance of the contract for participation in the Program, the data processed by House Market Bulgaria EAD is:
a) MANDATORY FIELDS FILLED IN BY THE MEMBER:
Salutation
Name
Surname
Town
Postal code
Administrative Region (Област/Административен район)
Mobile telephone number
Preferred store
No of children

b) OPTIONAL FIELDS FILLED IN BY THE MEMBER:
Date of birth
Year of birth of children (if any)
Email

c) DATA IN RELATOIN TO THE USAGE OF THE MEMBER’S CARD:
Information regarding points in the card,
Information regarding orders/purchases of the member.

• “Legitimate interests”:
- The processing of personal data is necessary for the improvement of services of House Market Bulgaria EAD (processing statistics and non-identifiable data) to identify fraud attempt or misuse of the member's card, as well as for safeguarding the legitimate interests of House Market Bulgaria EAD.
After deactivating a card for the Program or some necessary personal data relating to member's dealings with House Market Bulgaria EAD and the provision of information, consent and the withdrawal of the member's consent for the processing of data will remain as information for the member to ensure proof of the legitimacy of data processing by House Market Bulgaria EAD and the safeguarding of the legitimate claims of the parties.

• “Consent”:
- Members in the Program are invited to give their consent for the following processing purposes: sending of commercial informative messages, sending of commercial promotional messages and the exclusive- based on the automated processing- analysis of data (profiling). House Market Bulgaria EAD shall regularly inform members of the Program by telephone, mail, email, mobile message (SMS) or any other appropriate means, provided the member has agreed to receive relevant commercial informative and/or commercial promotional messages.. The communication will be made for products/services and promotions of both House Market Bulgaria EAD and companies cooperating with it and third parties and may include information about their products/services and/or special offers and competitions as well as other promotions. For the processing of a member’s personal data so that House Market Bulgaria EAD shall send commercial informative and/or commercial promotional messages, the member’s prior consent should be given by checking the respective consent boxes. The purpose of processing of the members' data is to provide members with after-sale service, send commercial promotional messages of House Market Bulgaria EAD and/or third parties to members, provide exclusive offers, discounts, new products to members, news and brochures of House Market Bulgaria EAD.
- House Market Bulgaria EAD also informs its members that apart from the basic processing of personal data for the performance of the contract regarding their personal data and conduct researched to improve the services provided to its members. By the context of this processing, House Market Bulgaria EAD has the ability to provide appropriate additional program benefits to members, record their needs, carry out the necessary actions to promote appropriate products and services, in order to improve the management of its clientele and promote its products. For members to receive personalised offers and information based on purchases they have made in the House Market Bulgaria EAD physical and online stores, they should give their consent to the exclusive- based on the automated processing- analysis of data (profiling). The purpose of this particular processing is to optimise the purchasing experience of members, the personal rewards of members, informing about products and services tailored to the needs of the customer base of House Market Bulgaria EAD, sending to members personalised offers and information relating to them directly, as well as inviting them to participate, with a reward or not, in research for the set up of the stores of House Market Bulgaria EAD, assess market trends and evaluate products and services based on the purchases made. For an analysis exclusively by automated processing of a member’s personal data in order to compile his/her profile by House Market Bulgaria EAD, the member should give his/her prior consent by checking the respective consent box. For the purposes in the present paragraph House Market Bulgaria EAD shall process the following data:
a) Products purchased
b) Frequency of visits
c) Demographics
d) Response to the communication media
e) Years of membership in the program
f) Channel through which purchase was made
g) Cost of purchase
h) Number of transactions

Members in the Program reserve the right to change the means of communication of marketing/promotions through their personal account at www.IKEA.bg/familyat the menu "options", "Privacy Manager".

We inform you that you are not in any way obliged to provide data which is processed on the basis of your consent.

In each case where the legal basis for processing is the data subject’s consent, they may withdraw their consent at any time easily and simply:

a) Online through their personal account at www.IKEA.bg/family at the menu "options", field "Privacy Manager"
b) By sending a letter to House Market Bulgaria EAD to the address: 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria. (Attention: DPO – IKEA )
c) By email at: dpo@ikea.bg.

The withdrawal of consent made by a data subject in the Program shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

• “For compliance with a legal obligation to which House Market Bulgaria EAD is subject”: Data subjects are advised that their personal data may be processed by House Market Bulgaria EAD, in case of fulfilment of its obligations under the law, such as when the relevant data are requested by the tax authorities as part of audits or responding to the supervisory or judicial authorities.

House Market Bulgaria EAD represents that the data subjects' personal data shall not be used for other purposes beyond those stated in the present General Terms without advance notice and, where required, consent.

5.3. Other important information

a) Data Recipients: For the data that are needed to serve each of the aforementioned processing purposes and as part of the responsibility of each recipient, the recipients of the members' data are:
i. The responsible officers of House Market Bulgaria EAD
ii. Tax authorities in case of audit where this is required by law.
iii. Other authorities – in the cases provided by law.
iv. The company under the corporate name QIVOS – WE CREATE CUSTOMER LOYALTY S.A., which provides CRM services and processes the data of its members as a processor on behalf of House Market Bulgaria EAD in accordance with the guidelines and instructions of House Market Bulgaria EAD or any other company that may provide in the future House Market Bulgaria EAD with the same services in replacement of or in collaboration with the above company.
v. External partners that provide call centre services and data analysis, to which the information necessary for the fulfilment of their duties are transmitted by observing strict constraints and processes. Those companies use the data provided to them exclusively in accordance with the instructions of House Market Bulgaria EAD.
vi. E-mail service providers and couriers.

b) Rights of data subjects: The data subjects, may exercise at any time the rights as provided for in the GDPR and the national law, namely:
i. the right to access to the data processed by House Market Bulgaria EAD;
ii. the right to restriction of processing;
iii. the right of rectification or erasure of some or all (right to be forgotten) of personal data;
iv. the right to object, i.e. to oppose the processing of personal data,
v. the right to data portability and
vi. the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

Data subjects may exercise the above rights in the following ways:
• in the store of House Market Bulgaria EAD at address: 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria.
• by submitting a request to the following e-mail address: ikeafamily@ikea.bg.
• by submitting a request to the following e-mail address dpo@ikea.bg.
• by sending a letter to House Market Bulgaria EAD to the following address: 216 Okolovrasten Pat Str., Sofia, Republic of Bulgaria (Attention: DPO IKEA).

With regard to the right of access, rectification and/or update of personal data stored in the member’s personal account at www.IKEA.bg/family (if such is made by the member), House Market Bulgaria EAD enables members to do that in their personal account at www.IKEA.bg/family in the menu "Options", field "Management of personal data" or at the IKEA FAMILY kiosks located in the store or House Market Bulgaria EAD Pick Up and Ordering Points.

Some explanations:

Right of portability of personal data: The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to House Market Bulgaria EAD, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from House Market Bulgaria EAD, where:
- the processing is based on legal basis “Consent” or on legal basis “Performance of contract”; and
- the processing is carried out by automated means.

Right to object: The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on legal basis “Legitimate interests”, including profiling based on this legal basis. House Market Bulgaria shall no longer process those personal data unless it demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defense of legal claims. Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing. Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes. Where personal data are processed for statistical purposes, the data subject, on grounds relating to his or her particular situation, shall have the right to object to processing of personal data concerning him or her, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

Right to lodge a complaint: If you are not satisfied with any aspects of how we collect and use your data, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Commission - the supervisory authority in the Republic of Bulgaria, determined with the Bulgarian Personal Data Protection Act, as follows: address: Sofia 1592, 2 "Prof. Tzvetan Lazarov” Blvd., GPS coordinates: N 42.668839 E 23.377495. Center for Information and Contacts - tel. 02 / 91-53-518. E-mail: kzld@cpdp.bg. Website: www.cpdp.bg.

If you think that a supervisory authority of another member state of the EU is competent to consider your complaint you may always lodge a complaint before it.

c) Retention of personal data: Members' data will be retained by House Market Bulgaria EAD within 30 days after the card is deactivated by House Market Bulgaria EAD due to the desire of the member or on any other grounds. For any personal data processing made with the data subject’s consent, such personal data shall be retained until they withdraw their consent for the respective purpose. Where a data subject has objected against the processing of personal data under the conditions for making such objection stated above, House Market Bulgaria shall no longer process those personal data. Regardless the stated retention periods above, some necessary personal data relating to member's dealings with House Market Bulgaria EAD and the provision of information, the data subject's consent for processing of data, the withdrawal of such consent and/or a filed objection by a data subject will remain as information for the data subject to ensure proof of the legitimacy of data processing by House Market Bulgaria EAD and the safeguarding of the legitimate claims of the parties.

d) Special Categories of Data: Members are informed that House Market Bulgaria EAD does not collect or require the disclosure of sensitive personal data (special category data) for the purposes of the IKEA FAMILY loyalty card.

e) Updating personal data:
• • With respect to changing the mobile phone of the members I the Program, they shall notify House Market Bulgaria EAD of any change through the IKEA FAMILY personal account at www.IKEA.bg/family with confirmation code or in-store at House Market Bulgaria EAD, at address: Sofia, 216 Okolovrasten pat Str.

The present General Terms were last updated on May 25, 2018.

Разплащателни методи: