Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА
10 години ИКЕА, 10 000 подаръци“

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

   1. Организатор на играта „10 години ИКЕА, 10 000 подаръци“ („Игра” или „Играта“) е „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 216 („Организатора” или „Организаторът“). Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с правилата на Играта („Правила” или „Правилата”) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Играта може да намерите по всяко време на интернет адрес: https://www.ikea.bg/campaigns/lucky-wheel/tos. При възникнали въпроси относно Играта, информация може да бъде получена на безплатен телефон 080045800 всеки работен ден от 10:00 до 19:00 часа.

 

   1. Условията за участие в Играта и за спечелването на награда са участниците да бъдат дееспособни физически лица, навършили 18 години, както и да направят покупка на стойност поне 10 (десет) лева в съответствие с т. 4 от Правилата. В Играта не могат да участват служители на Организатора и всички дружества, организации и т.н., свързани с организирането на Играта, както и членове на техните семейства.

 

   1. Играта се провежда на 20 септември 2021 г. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

II. УЧАСТИЕ В ИГРАТА. СХЕМА НА ИГРАТА

 

   1. За участие в Играта следва да бъдат закупени стоки на обща минимална стойност 10 (десет) лева (реално заплатената сума, след приспадане на евентуално използвани отстъпки/ваучери), при условията по-долу, от някой от следните физически търговски обекти на Организатора: магазин ИКЕА София (Магазин за мебели и други стоки ИКЕА, ИКЕА Ресторант и Кафе, ИКЕА магазин за шведска храна или ИКЕА Бистро); Магазин ИКЕА Mall of Sofia, Магазин ИКЕА Варна, ИКЕА Центрове за поръчки – гр. Бургас и гр. Пловдив. Покупки през онлайн магазина на ИКЕА не дават право за участие в Играта. Покупките следва да бъдат извършени на една трансакция, т.е. с една касова бележка/фактура за най-малко 10 (десет) лева реално заплатени, както е посочено по-горе, и да бъдат направени на датата по т. 3 по-горе от Правилата в работното време на съответния търговски обект.

 

   1. Една покупка на стоки, съгласно т. 4 по-горе от Правилата, дава право на едно участие в Играта. Всеки участник има право да спечели само една награда от Играта, независимо от броя и/или обема на направените покупки.

 

   1. Организаторът има право да прекрати незабавно участието на даден участник в Играта в случай на нарушаване/неспазване на Правилата.

 

   1. Играта се изразява във „въртене“ на виртуално колело на късмета, което ще бъде визуализирано на монитори/таблети, разположени непосредствено след касите на търговските обекти на Организатора. Желаещите да участват следва да отидат до съответния монитор/таблет с касова бележка, удостоверяваща покупка по т. 4 по-горе от Правилата, където ще получат съдействие от служител на Организатора за участие в Играта.

 

   1. Участниците нямат право да връщат спечелени награди, съгласно политиката на Организатора за връщане/замяна на стоки (https://www.ikea.bg/customer-support/return-policy/), съответно тези условия не се прилагат за стоките, спечелени като награди от Играта.

 

III. НАГРАДИ

 

   1. Наградите от Играта са общо 10 000, както следва:

 

   • 5 дивана KLIPPAN, калъф Storvreta, червено-бяло
   • 5 кресла STRANDMON, жълто
   • 5 SYMFONYSK безжични тонколони, черно
   • 5 SYMFONYSK безжични колонки-лампи, бяло
   • 3 000 ароматни свещи от серията VALDOFT
   • 3 000 лакомства, шоколадов десерт или бонбони
   • 3980 малки аксесоари от серии VINTERFEST, FEJKA, SKYNKE, SNYGGING

 

   1. Малките награди – безжични тонколони, безжични колонки-лампи, ароматни свещи, лакомства и малки аксесоари, ще се получават веднага след спечелването им в съответния търговски обект на Организатора. По-големите награди – дивани и кресла, ще бъдат предоставени в срок до един месец, на място в съответния търговски обект на Организатора или ще бъдат доставени безплатно до адрес на територията на България, посочен от спечелилия участник.

 

   1. Облагането, декларирането и заплащането на данък върху наградите се уреждат от приложимото българско законодателство - спечелилите награда участници ще предоставят при необходимост съответна информация на Организатора.

 

   1. Не се допуска размяна на награда от Играта или отделни части от нея с нейна парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, точки по карта IKEA Family, както и срещу услуги.

 

   1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

 

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

 

   1. По отношение обработването на личните данни във връзка с Играта, ви уведомяваме за следното:

 

14.1. Обща информация:

За участие в Играта не се изисква предоставяне на лични данни, но ако спечелите награда в Играта в някои случаи ще е необходимо да предоставите определени лични данни, както следва:

а) С цел документиране, че Ви е предоставена спечелена награда (подписване на приемо-предавателен протокол или подобен документ) – по преценка на Организатора.

б) Когато наградата не се получава веднага след спечелването й в съответния търговски обект на Организатора и се прилага т. 10, изр. 2 от настоящите Правила – с цел предоставянето на наградата и ако е приложимо – доставянето й до посочен от Вас адрес. В този случай би могло да се обработват данни на лице, различно от печелившия – ако наградата се получава от друго лице (такива данни са имена, адрес, телефонен номер).

в) С цел деклариране и заплащане на дължим данък във връзка със спечелена награда – когато това се изисква от приложимото законодателство.

г) Когато с Ваше съгласие се обработват Ваши снимки, както е посочено в т. 14.3., буква в) по-долу.

 

Личните данни подлежат на защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък „ОРЗД“, Закона за защита на личните данни и другите приложими нормативни актове относно защита на личните данни. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

 

14.2. Администратор на личните Ви данни и данни за контакт:

Администратор на личните Ви данни е Организаторът („ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 200204065, седалище и адрес на управление: ул. „Околовръстен път“ № 216, гр. София, п.к. 1756).

Ако имате каквито и да било въпроси относно обработването на личните Ви данни или пък искате да отправите до нас искане за упражняване на някое от правата Ви, моля, свържете се с нас на някой от следните контакти – адрес: гр. София 1756, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 216; електронна поща: dpo@ikea.bg (това са контактите с нас и с длъжностното ни лице по защитата на данните).    

 

14.3. Цели и правно основание за обработване на личните Ви данни:

а) Част от обработването на личните Ви данни се осъществява въз основа на легитимните интереси на Организатора (чл. 6, пар. 1, буква „е”) от ОРЗД), които са:

- да осигурим нормалното протичане на Играта, в т. ч. предоставянето на спечелени награди – както е посочено в т. 14.1., букви а) и б) по-горе;

- с оглед евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции.

В тези случаи целите за обработването на личните данни съвпадат с описанието на легитимните ни интереси.

б) В някои случаи обработваме данните Ви, за да спазим наше законово задължение (чл. 6, пар. 1, буква в) от ОРЗД). Това се отнася за случаите на изпълнение на задължения по счетоводното/данъчното законодателство – във връзка с декларирането/внасянето на данъци както е посочено в т. 14.1., букви в) по-горе.

в) Ако сте дали съгласието си да направим/използваме снимки с Вас, то ние ще го правим на основанието „съгласие” (чл. 6, пар. 1, буква „а”) от Общия регламент относно защитата на данните). В този случай ще обработваме данните Ви само за целта, за която сте дали съгласието си. Целта на обработване на тези данни ще бъде осъществяване на маркетингови активности на Организатора, както е посочено в т. 18 от настоящите Правила.

 

14.4. Срокове за съхраняване на данните Ви:

В случаите, при които обработваме Ваши данни, свързани с участието Ви в Играта, ние ще ги съхраняваме като се съобразяваме със законовите изисквания (тези по данъчното и счетоводното законодателство) и докато са ни необходими за осъществяването на целите за обработването им. Тези данни ще бъдат запазени за срок до м. септември 2027 г., включително (доколкото в законодателството не е предвиден друг срок за съхранение).

 

14.5. Получатели на данни:

Ние обработваме лични данни във връзка с Играта основно в рамките на Организатора (чрез неговите работници/служители и законни представители), но би могло да се използват външни услуги на кол центрове (телефонни центрове), доставчици на услуги за управление на търговска комуникация и за управление на клиентски искания, като трети страни, на които се предават данни, необходими за целите на изпълнението на техните задачи и Вашето обслужване. Също така е възможно някои от Вашите данни да бъдат споделени с Национална агенция за приходите и други органи на власт; лица, които предоставят транспортни услуги (във връзка с предоставянето на спечелена награда); юристи, одитори и/или консултанти на Организатора, както и дружества от корпоративната група на Организатора.

 

По отношение на снимките, направени/използвани за целите на маркетингови активности (ако сте дали съгласие за такава цел, както е посочено в т. 14.3., буква в) по-горе) се прилага следното:

- Тези снимки могат бъдат предавани на съответните получатели, за да бъде изпълнена целта за обработването им. Това биха могли да бъдат собственици/администратори на интернет страници (Фейсбук и Инстаграм), както и наши партнъори, които ни съдействат в дейности по реклама. За да се запознаете с подробности относно обработването на данните Ви във Фейсбук и Инстаграм, следва да се запознаете с Политиките относно личните данни, налични на следните адреси: https://www.facebook.com/privacy/explanation; https://help.instagram.com/519522125107875.  

- Тези снимки ще бъдат направени обществено достояние, чрез публикуване в Интернет – на сайт на Организатора, във Фейсбук и/или в Инстаграм.

 

14.6. Международно предаване на данни:

Ние не възнамеряваме да предаваме личните Ви данни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), нито възнамеряваме да ги предаваме към международна организация.

Изключение от това правило се прилага единствено по отношение на данните, обработвани за целите на маркетингови активности, посочени в т. 14.3., буква в) по-горе (ако сте дали съгласие за такава цел) – тоест, в някои случаи тези данни ще се обработват извън ЕС и ЕИП. Това може да се случи, ако снимките се публикуват във Фейсбук и/или в Инстаграм. За повече информация как се защитават правата Ви в тези случаи следва да се запознаете със съответните Политики относно защитата на личните данни (за Фейсбук – моля посетете https://www.facebook.com/privacy/explanation; за Инстаграм – моля посетете https://help.instagram.com/519522125107875), като можете да се обърнете за помощ и към Организатора (данните му за контакт са посочени в т. 14.2. по-горе).

 

14.7. Длъжни ли сте да предоставяте данни:

Предоставянето на лични данни във връзка с Играта е задължително, само когато това е предвидено в данъчното/счетоводното законодателство (законово изискване) и/или когато в настоящите Правила е посочено, че следва да го направите (договорно изискване или изискване, необходимо за сключването на договор). В тези случаи следва да ни предоставите съответни лични данни. В случай че не ни предоставите тези данни, ние може да прекратим участието Ви в Играта, съответно – да Ви откажем да получите/да се възползвате от спечелена награда (ако сте избран за печеливш). За избягване на съмнение, Вие не сте длъжни да се съгласявате да правим/използваме снимки с Вас и ако откажете – това не може да Ви лиши от участие в Играта, съответно – не може да Ви лиши от спечелена награда (в случай че сте избран за печеливш).

 

14.8. Вашите права:

По закон, имате определени права във връзка със защитата на личните Ви данни, включително:

   • Право достъп до лични данни: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате право да получите достъп до данните и до информация, свързана с тях, както и копие от тези данни.
   • Правото на ограничаване на обработването на личните данни: Вие можете да изисквате от нас ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас.
   • Право на коригиране и/или изтриване на лични данни: Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас, допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването), както и изтриването на лични данни, свързани с Вас. 
   • Правото да се възрази срещу обработването на лични данни: Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни на основание „легитимен интерес“. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.
   • Право на преносимост на лични данни: Ако обработваме лични данни на основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от Организатора да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или Организаторът да предаде личните данни на друг администратор на лични данни.
   • Право на оттегляне на съгласие: В случай че обработваме лични данни на основание Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

 

Горепосочените права могат да се упражняват, съобразно изискванията и ограниченията, предвидени в съответното законодателство, по-специално в ОРЗД и приложимото национално законодателство. Следва да бъде пояснено, че за да бъдат горепосочените права валидно упражнени, от Вас може да бъде поискано да се идентифицирате надлежно, за целите на потвърждаване, че личните данни наистина принадлежат на физическото лице, което упражнява правата.

 

14.9. Право на жалба до надзорен орган:

Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме/обработваме Ваши данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна поща: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg. Ще Ви бъдем благодарни, ако първо се свържете с нас, в случай на оплакване, за да се опитаме да Ви помогнем.

 

14.10. Друга информация:

Ще обработваме личните Ви данни, само ако и доколкото това е необходимо за осъществяване на конкретната цел. Във връзка с Играта, ние няма да осъществяваме автоматизирано вземане на решения, включващо профилиране.

 

V. ДРУГИ

 

   1. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между Организатора и участници в Играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават пред компетентните държавни органи.

 

   1. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите и т.н. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес https://www.ikea.bg/campaigns/lucky-wheel/tos.

 

   1. Организаторът има право по всяко време да прекрати Играта, обявявайки това на интернет адрес https://www.ikea.bg, в случай че прецени това за необходимо според обстоятелствата (включително, ако настъпи съществено нарушаване на Правилата, има сигнал за извършено престъпление по повод на Играта, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства). В случай че Играта бъде прекратена, Организаторът не дължи никакво обезщетение на участниците в Играта, като участниците декларират, че нямат никакви претенции в тази връзка.

 

  1. Снимки на печелившите и/или техни придружители и/или членове на семейството по време на получаването на наградите, биха могли да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора, включително за популяризиране на дейността на Организатора. Снимките биха могли да се използват на сайт на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм). Снимките могат да се използват от Организатора съгласно настоящата т. 18, само ако съответното лице е дало съгласието си за това, като то ще бъде напълно свободно да прецени дали да даде такова съгласие или не.