Можете да търсите продукти на ИКЕА като ползвате снимка
Вижте как работи
Качете снимка
Как работи?
Качете продуктова снимка или комбинация

Можете да намерите всеки ИКЕА продукт бързо и лесно като използвате функцията за търсене по снимка.

Вижте резултати за подобни продукти

Продуктите, които ще бъдат показани в резултатите ще бъдат подобни на тези от снимката.

Открийте същите или подобни продукти на тези, които търсите

Изберете любимия си ИКЕА продукт.

Поддържат се файлове JPEG и PNG до 5MB. Поверителността на вашата информация е много важна за нас! Моля, не качвайте снимки с хора.
Списъкът с любими продукти е празен.

Правила на играта "Хелоуин у дома"

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ХЕЛОУИН У ДОМА“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра „ИКЕА Хелоуин вкъщи“ (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.ikea.bg/ideas/halloween за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 29 октомври 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.ikea.bg/ideas/halloween. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Играта предоставя възможност за получаването на 3 броя плюшена играчка динозавър JATTELIK - https://www.ikea.bg/products/baby-children/children-3-7/toys-play/soft-toys/jattelik-plyushena-igrachka-dinozavar-tiranozavar-reks/10471170. Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила. Организаторът си запазва правото да променя наградата и да предостави различна от посочената с равностойно качество, в случай на липса на наличност.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е „Хаус Маркет България” АД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан по-долу за краткост „Организатор“).

2.2. Играта се организира и провежда от Организатора със съдействието на рекламната агенция „Смартс“ ООД, ЕИК 200087142. (наричан по-долу за краткост „Агенцията“).

2.3. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 29.10.2020 г. до 02.11.2020 г., включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което:

4.2.1. Има валиден Instagram акаунт. С участието си и предоставяне на снимка съгласно предвидените условия, участникът се съгласява снимката му да бъде публикувана от Организатора на интернет страницата на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/.

4.2.2. До 02.11.2020г. да заснеме и качи снимка на ръчно направен костюм за Хелоуин в собствения си профил във Instagram с хаштаг #хелоуинудома 4.2.3. Качената снимка трябва да е качена като публична и да няма ограничения за видимост

4.3. С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг # хелоуинудома по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В Играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) в интернет сайта www.instagram.com и отговаря на изискванията за участие в Играта. 5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.2. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Instagram акаунт.

5.3. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Instagram . Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Instagram.

 5.4. С публикуване на снимка в Instagram с хаштаг #хелоуинудома смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Instagram във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

5.5. Всички награди от Промоционалната кампания ще бъдат раздадени чрез избор на определени от организатора лица, които ще оценяват визуалните материали.

5.6. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Instagram акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.7. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.8. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

5.9. Печелившите ще бъдат определени от лицето/лицата по т.5.6 по-горе, посочени от Организатора.

5.10. Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява на интернет страницата на Играта https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ с името и, което използва в Instagram акаунта си до 05.11.2020г.

РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ

6.1. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие снимки, които не отговарят на условията на Играта или съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: - е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; - е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; - е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице; - съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; - пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; - проповядва агресивна или недемократична идеология; - нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; - се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; - нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; - противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

6.2. Снимки, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в Играта участници, чиито снимки противоречат на настоящите правила. С публикуването на снимки в Играта всеки участник декларира, че всички авторски и сродни на авторското права върху изображението или съдържащите се в него произведения са уредени по начин, позволяващ на участника да използва снимката, да я публикува в интернет, както и да предоставя разрешение на Организатора да я използва. Организаторът и Агенцията не носят каквато и да отговорност по отношение на претенции на трети страни във връзка с нарушени права на интелектуална собственост. С публикуването на снимка участникът се съгласява и предоставя правото на Организатора да публикува снимката във Instagram страницата - https://www.instagram.com/ikeabulgaria/.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Участницитe, определен за печеливши в Играта, следва в срок от 10 дни да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакти, за да потвърди своята награда.

7.2. В случай, че в срока по т. 7.1. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът има право на негово място да определи нов участник, който да получи съответната награда.

7.3. Печелившият може да получи наградата си по куриер за негова сметка, при заявено от него желание. В този случай избраният да получи награда участник следва да изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Instagram с трите си имена, адрес за доставка и актуален телефон за контакти в срок от 20 (двадесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

7.4. Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, само срещу представено изрично нотариално заверено пълномощно.

7.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, точки по карта IKEA Family, както и срещу услуги.

7.6. Организаторът не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградата по вина на куриерската служба. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от Организатора информация за куриерската служба на Организатора и да се обърне директно към нея. РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на ИКЕА България във Instagram https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ със съдържание „Не желая да участвам в Играта „ИКЕА Хелоуин у дома“.

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет страницата https://www.instagram.com/ikeabulgaria/, Instagram или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.5. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.6. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата www.ikea.bg/ideas/halloween.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния участник.

10.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.6. Настоящите правила влизат в сила на 29 ноември 2020 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://www.facebook.com/ikeabulgaria/notes/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

РАЗДЕЛ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Информираме Ви относно следното: Личните данни, събрани във връзка с провеждането на Промоционалната кампания ще бъдат използвани единствено за осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, включително за предаване на спечелените награди и в съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни.

11.1. Кой е администраторът на данни и как да се свържем с него? Настоящото уведомление за обработката на данните е предназначено да Ви информира за обработването на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка в съответствие с ОРЗД и Закона за защита на личните данни.

11.2. Администратори на лични данни Хаус Маркет България ЕАД (наричано за кратко „ИКЕА“ или „Организатор”), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление: ул. „Околовръстен път“ №216, гр. София 1756, е администратор на личните Ви данни. ИКЕА организира Промоционалната кампания съвместно със „Смартс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Цар Симеон 42 Б, (наричано за кратко „Агенцията”), което също е администратор на данни. Агенцията ще обработва лични данни на малка част от лицата, както е обяснено в т. 3.1. от настоящия раздел. За въпроси или искания относно обработването на данни, моля, свържете се със служител по защита на данните, чиито данни за контакт можете да намерите по-долу или пишете на някой от горепосочените пощенски адреси на ИКЕА и/или Агенцията.

11.3. Длъжностно лице за защита на личните данни Можете да се свържете със служителя по защита на данните на ИКЕА по всяко време, като използвате следните данни за връзка: Пощенски адрес: ул. „Околовръстен път“ № 216, гр. София 1756, България, Електронна поща: dpo@ikea.bg. 2. Цел - целта на обработването на личните данни на участниците в Промоционалната кампания е осигуряване на нормалното протичане на Промоционалната кампания, включително предоставяне на спечелените награди. В някои случаи, целта на обработването е спазването на законово задължение или защита на наш легитимен интерес или пък друга цел, за която сте дали своето съгласие /както е описано в т. 3.2. от настоящия раздел/.

11.4. Информация за събираните лични данни и основанията за тяхното събиране и обработване

11.5. Правни основания за обработването на личните данни.За целите провеждането на Промоционалната кампания (включително предоставянето на наградите), личните данни на участниците се обработват въз основа на дадено доброволно съгласие на участника.

РАЗДЕЛ 12. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.